arenfa
15

حدیث : اخلاق نیکو به پیامبران اختصاص داده شده است

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

ما كسی را دوست می داریم كه خردمند، فهمیده ، دارای فهم عمیق در دین ،

بردبار، مداراكننده ، صبور، راستگو و وفادار باشد،

خداوند عزوجل اخلاق نیكو را به پیامبران اختصاص داده پس كسی كه دارای اخلاق پسندیده است

خداوند را بر داشتن آن اخلاق سپاس گوید و كسی كه چنین اخلاقی در وجودش نیست باید

به درگاه خدای عزوجل تضرع و زاری كند و اخلاق نیكو را از خداوند درخواست كند.

راوی گوید :عرض كردم :

فدایت شوم آن اخلاق نیك چیست ؟

حضرت فرمود:

پارسایی، قناعت، صبر، شكر، بردباری، حیا، سخاوت، شجاعت، غیرت، نیكوكاری، راستگویی، امانتداری.

theme