arenfa
حدیث

حدیث :بزرگواری های اخلاقی از نگاه امام صادق

امام صادق علیه السلام فرمود:

بزرگواری های اخلاقی ده چیز است، پس اگر توانایی آن داری كه این اخلاق در تو باشد پس اقدام كن زیرا این مكارم گاه باشد كه در مرد هست ولی در فرزندش نیست و گاه در فرزند هست و در پدرش نیست و گاه در بنده هست و در آزاد نیست و آنها عبارتند از:

راستی با مردمان و راستگویی زبان و امانتداری و پیوند با خویشان و مهمان دوستی و نیكویی نمودن با او و طعام دادن به سائل و پاداش دادن به خاطر انجام كارها و خودداری از سرزنش همسایه و همنشین ، و سر همه این بزرگواری ها حیا است.

theme