arenfa
حدیث

حدیث : توصیه های نیك درکلام امام صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

بر شما باد به بزرگواری های اخلاقی زیرا خداوند عزوجل اخلاق پسندیده را دوست دارد

و از اخلاق نكوهیده بپرهیزید زیرا خداوند عزوجل آنها را دشمن می دارد

و بر شما باد به تلاوت قرآن، تا آنجا كه فرمود:

بر شما باد به خوش خلقی زیرا خوش خلقی صاحب خود را به درجه روزه داری كه

شب ها را به عبادت قیام می كند می رساند

و بر شما باد به نیكی با همسایگان زیرا خداوند به این امر نموده است

و بر شما باد به مسواك زدن زیرا مسواك زدن پاكیزه كننده دهان و سنتی نیكو است

و بر شما باد به انجام واجبات الهی

و بر شما باد به اجتناب نمودن از حرام های خداوند.

theme