arenfa
حدیث

حدیث : مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند

 امام صادق علیه السلام فرمود:

امیرالمومنین علیه السلام در زیر دیوار كجی نشسته بود و در بین مردمان حكم می فرمود،

پس برخی از مردم گفتند: در زیر این دیوار منشین كه به خاطر رخنه ای كه دارد ترسناك است.

حضرت فرمود: مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند پس از آنجا برخاست و دیوار فرو ریخت.

 

امیرالمومنین علیه السلام این كار و كارهایی شبیه به این را انجام می داد و این یقین و باور است

theme