arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام باقر

 امام باقر علیه السلام فرمود:

مومن كسی است كه در هنگام خشنودی، خوشنودی اش او را در گناه و باطل داخل نكند

و اگر به خشم آمد خشمش او را از گفتن حق بیرون نبرد

و در زمانی كه قدرت دارد قدرتش او را به تجاوز نمودن به سوی چیزی كه حقی در آن ندارد نكشاند.

theme