arenfa
جهاد

حدیث : بنگر كه چگونه به كار نفس خویش می پردازی

امام صادق علیه السلام به مردی فرمود:

تو طبیب خود هستی و بیماری برای تو روشن و آشكار گردیده است و نشانه تندرستی و سلامت را دانسته ای و بر داروی دردت نیز راهنمایی شده ای، پس بنگر كه چگونه به كار نفس خویش می پردازی.

theme