arenfa
حدیث

حدیث : خصلتی که عقل را کامل می کند

هشام بن حكم از امام موسی بن جعفر علیه السلام در حدیثی طولانی روایت كند كه فرمود:

ای هشام! امیرالمومنین علیه السلام می فرماید:

خداوند به هیچ چیز برتر از عقل پرستش نشده است

و عقل كسی تمام و كامل نمی شود مگر اینكه در وی چند خصلت باشد:

از كفر و بدی او ایمنی حاصل باشد و امید پایداری در راه راست

و خیر از او می رود و زیادی مالش بذل و بخشش می شود

و زیادی گفتارش باز داشته می شود، بهره اش از دنیا همان طعامی است كه می خورد،

در تمام عمرش از علم سیر نمی شود،

ذلتی كه در راه خدا باشد از عزتی كه در راه غیر خدا باشد نزد او دوست داشتنی تر است

و فروتنی در نزد او از بلندپایگی محبوبتر است ،

احسان كمی را كه دیگران انجام می دهند زیاد می شمرد

و احسان زیاد خودش را كم به حساب می آورد و همه مردم را از خود بهتر می بیند

و خودش را در نفس خود بدترین مردم می داند و اینها تمام آن خصال است.

theme