arenfa
23

حدیث : دین اسلام را با سخاوت و خوش خلقی همراهی كنید

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

همانا خداوند عزوجل اسلام را به عنوان دین برای شما پسندید

پس این دین را با سخاوت و خوش خلقی همراهی و یاری نیكو كنید.

theme