arenfa
حدیث

حدیث : چگونه تفكر کنیم که از قیام یك شب بهتر است

حسن صیقل گوید:

از امام صادق علیه السلام درباره آنچه كه مردم روایت می كنند كه :

«ساعتی تفكر از قیام یك شب بهتر است»

پرسیدم كه چگونه باید تفكر كند؟

فرمود: به ویرانه یا خانه گذر كند

و بگوید: كجایند ساكنان تو؟

كجایند سازندگان تو؟

تو را چه شده چرا سخن نمی گویی؟

theme