arenfa
جهاد

حدیث : مالك نفس خويش

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

كسی كه در هنگام فریفته شدن به چیزی و هنگام ترس و زمانی كه میل به چیزی پیدا می كند و یا خشمگین و یا خوشنود می گردد مالك نفس خویش باشد (خود را نگاه دارد) خداوند بدن او را بر آتش حرام می گرداند.

 

theme