arenfa
حدیث

حدیث : سفارش رسول به علی ع درباره داشتن حفظ چند خصلت

امام باقر علیه السلام فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود:

ای علی ! تو را درباره خودت به داشتن چند خصلت سفارش می كنم اینها را حفظ كن، سپس فرمود: خداوندا او را یاری كن.

اما خصلت اول راستگویی است مبادا هرگز دروغی از دهان تو بیرون آید، دوم پارسایی است مبادا هرگز بر خیانت نمودن دلیر گردی ، سوم ترس از خداست گوئیا تو او را می بینی، چهارم زیاد گریستن از خوف خدای عزوجل كه به خاطر هر قطره اشكی خانه ای در بهشت برایت ساخته می شود، پنجم مال و جانت را در مقابل دینت عطا كنی، ششم در نماز و روزه و صدقه به سنت من رفتار كنی اما نماز پنجاه ركعت در هر شبانه روز و اما روزه سه روز در ماه، پنجشنبه اول هر ماه و چهارشنبه وسط هر ماه و پنجشنبه آخر هر ماه، و اما صدقه تا می توانی در پرداخت آن بكوش تا جایی كه گفته شود زیاده روی می كنی و تو زیاده روی مكن.

بر تو باد به نماز شب، نماز شب، نماز شب و بر تو باد به نماز ظهر اول وقت و بر تو باد به قرائت قرآن در هر حال و بر تو باد به بالا بردن دستانت در نماز و برگرداندن دو كف به طریقه دعا و بر تو باد به مسواك زدن در هنگام هر نماز و بر تو باد به كسب اخلاق نیك و بر تو باد به دوری از اخلاق ناپسند، اگر این اموری را كه بر تو برشمردم به جای نیاوردی پس جز خودت كسی دیگر را سرزنش مكن.

theme