arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات ایمان در کلام امام باقر

امام باقر علیه السلام فرمود:

از امیرالمومنین علیه السلام درباره ایمان سو ال شد و حضرت  پاسخ دادند:

همانا خداوند عزوجل ایمان را بر چهار پایه نهاد: بر صبر و یقین و عدل و جهاد.

اما صبر خود بر چهار شاخه است : بر شوق (به بهشت) و ترس (از جهنم) و بی رغبتی به دنیا و انتظار كشیدن (مرگ )

تا آنجا كه فرمود

و یقین نیز بر چهار شاخه است :

بر بینا شدن در زیركی و باز گردانیدن (امور به سوی ) حكمت و شناختن عبرت و روش پیشینیان .

و عدل نیز بر چهار شاخه است :

بر فهم دشوار و فرو رفتن در علم و حكم نیكو و (وارد شدن در) سبزه زار بردباری ( ۵۰ )

تا آنجا كه فرمود:

و جهاد نیز بر چهار شاخه است :

بر امر به معروف و نهی از منكر و صداقت و راستی در مواضع و دشمنی با نابكاران.

theme