arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام سجاد

امام سجاد علیه السلام فرمود:

مومن سكوت می كند تا سالم و سلامت بماند و سخن می گوید تا (از گفتگو با دیگران ) غنیمت گیرد و شهادتش را از افراد دور (و ناآشنا) كتمان نمی كند و هیچ كار خیری را ریاكارانه انجام نمی دهد و هیچ كار خوبی را به خاطر حیا ترك نمی كند،

اگر ستوده شود از آنچه كه درباره اش می گویند بیمناك است و از خداوند به خاطر آنچه كه درباره اش نمی دانند طلب مغفرت می كند، گفتار كسی كه نسبت به او جاهل است او را نمی فریبد و این كه یكایك عملش حفظ و نگاهداری می شود بیمناك است.

theme