arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام صادق

امام صادق علیه السلام فرمود:

مومن بردباری است كه بردباری اش از روی نادانی نیست

و اگر با او از روی نادانی و حماقت رفتار شود او بردباری به خرج می دهد

و به كسی ستم نمی كند و اگر به او ستمی شد می بخشاید

و بخل نمی ورزد و اگر به او بخل ورزیده شد صبر پیشه می كند.

theme