arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات خردمندان در کلام پیامبر

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

بهترین شما خردمندانند.

گفته شد: ای رسول خدا چه كسانی خردمندانند؟

فرمود :آنان صاحبان اخلاق نیكو و عقلهای گرانمایه و اهل پیوند با خویشاوندان و نیكی به مادران و پدران و رسیدگی كننده به همسایگان و یتیمان اند و (به مسكینان) طعام می خورانند و به صورت آشكار به همگان سلام می كنند و نماز می گذارند در حالی كه مردم در خواب و غافلند.

theme