arenfa
حدیث

حدیث : مومن یاری اش نیكو و روزی اش سبك، تدبیرش نیكوست

 امام صادق علیه السلام فرمود:

مومن یاری اش نیكو و روزی اش سبك و كم است ، تدبیرش برای زندگی نیكوست و از یك سوراخ دو مرتبه گزیده نمی شود.

theme