arenfa
حدیث

حدیث : خصلت مومن :پوشاندن راز، مدارا با مردم و صبر در سختی

دلهاث غلام امام رضا علیه السلام روایت كند كه از حضرت شنیدم كه می فرمود:

مومن مومن نیست مگر اینكه در او سه خصلت باشد. 

سپس حدیث ما قبل را آورده است و در آن اضافه نموده است :

رازش را می پوشاند و با مردمان مدارا می كند و در سختی ها و مشكلات صبر پیشه می سازد.

theme