arenfa
حدیث

حدیث : هدیه خداوند به حضرت پیامبر توسط جبرئیل

در حدیثی از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله روایت شده است كه :

جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض كرد:

ای رسول خدا!

خداوند مرا با هدیه ای نزد تو فرستاده كه این چنین هدیه ای به هیچ كس پیش از تو نداده است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

آن هدیه چیست ؟

عرض كرد: صبر و نیكوتر از صبر.

فرمود: نیكوتر از صبر چیست ؟

عرض كرد: رضا و نیكوتر از آن.

فرمود: نیكوتر از رضا چیست ؟

عرض كرد: زهد و نیكوتر از آن .

فرمود: نیكوتر از زهد چیست ؟

عرض كرد: اخلاص و نیكوتر از آن .

فرمود :نیكوتر از اخلاص چیست ؟

عرض كرد: یقین و نیكوتر از یقین .

پیامبر می فرماید گفتم : ای جبرئیل ! نیكوتر از یقین چیست ؟

گفت : راه رفتن به آن توكل نمودن بر خدای عزوجل است

گفتم : توكل بر خدا چیست ؟

گفت : آگاهی به اینكه ضرر و نفع و عطا و منع هیچ یك به دست مخلوق نیست و نومیدی از مخلوق را در عمل رعایت كند پس هر گاه بنده ای چنین باشد برای هیچ كس غیر از خدا كار نمی كند و امید و بیم ندارد جز از خدا و به هیچ كس جز خدا چشم نمی دوزد پس این معنای توكل است .

گفتم : ای جبرئیل ! تفسیر صبر چیست ؟

گفت : در سختی شكیبایی كند چنانكه در شادی و در تنگدستی شكیبایی كند چنانكه در ثروتمندی و در بلا شكیبایی كند چنانكه در وقت عافیت و تندرستی پس ازبلایی كه به او رسیده به نزد مخلوق شكوه و شكایت نبرد.

گفتم : تفسیر قناعت چیست ؟

گفت : به آنچه از دنیا نصیب او گردیده قانع باشد به كم قانع باشد و شكر آن را به جای آورد.

گفتم : تفسیر رضا چیست ؟

گفت : شخص رضایتمند بر مولای خود خشم نمی گیرد چه به دنیا رسیده باشد چه نرسیده باشد و بر نفس خود به عمل كم خوشنود نیست.

گفتم : ای جبرئیل ! تفسیر زهد چیست ؟

گفت : اینكه دوست بدارد آن كس را كه آفریننده اش را دوست دارد و دشمن بدارد آن كس را كه آفریننده اش را دشمن می دارد و از حلال دنیا بر خود تنگ بگیرد و به حرام آن توجهی نكند زیرا حلال آن حساب دارد و حرامش موجب عقاب است و به همه مسلمانان مهربانی كند چنانكه نسبت به خود مهربان است و آنچنان كه از مرداری كه بوی گندش زیاد شده است پرهیز می كند از سخن گفتن بپرهیزد و همچنان كه از آتشی كه او را فرا گیرد دوری می كند از چیزهای پوچ و فانی دنیا و زینت دنیا پرهیز كند و آرزویش را كوتاه كند و اجلش را پیش رو داشته باشد.

گفتم : ای جبرئیل ! تفسیر اخلاص چیست ؟

گفت : مخلص كسی  است كه هیچ چیز را از مردم درخواست نكند تا خود بیابد و آنگاه كه یافت خوشنود باشد و اگر چیزی در نزد او باقی ماند آن را در راه خدا عطا كند پس اگر از مخلوق درخواست نكند به عبودیت خداوند اقرار كرده است اگر خواسته خود را یافت و خوشنود بود چنین كسی از خدا خوشنود است و خداوند تبارك و تعالی نیز از او خوشنود است و هنگامی كه به خاطر خدای عزوجل عطا می كند چنین كسی در حد اعتماد به پروردگار خویش است.

گفتم : تفسیر یقین چیست ؟

گفت : مومن برای خدا به گونه ای عمل كند گوئیا او را می بیند كه اگر او خدا را نمی بیند خداوند او را می بیند و از روی یقین و باور بداند كه آنچه به او رسیده است ممكن نبود كه به او نرسد و به خطا رود و آنچه كه به خطا رفته و به او نرسیده است نمی شد كه به او برسد .همه اینها كه گفته شد شاخه های توكل و راه رفتن به سوی زهد است. ۵باب استحباب التفكر فیما یوجب الاعتبار والعمل ۵باب استحباب تفكر نمودن در چیزهائی كه موجب عبرت و عمل است .

theme